Missie en Visie

De buitenschoolse opvang is meer dan alleen ‘gezellig bezig zijn met kinderen’. BSO BuitenGewoon heeft, naast die van de ouders, een eigen opvoedingsverantwoordelijkheid. In dit plan zullen wij het kader aangeven waar binnen wij dit pedagogisch handelen vorm geven.

BSO BuitenGewoon is een organisatie die in augustus 2013 is gestart. Wij hebben onderstaande doel en visie opgesteld en vastgelegd.

“Aan de ouder in de daartoe ter beschikking staande ruimten een opvangmogelijkheid te bieden voor zijn, respectievelijk de door hem verzorgde kind(eren) boven de leeftijd van vier jaar tot twaalf jaar, waarbij aan deze kinderen integrale ontplooiingskansen worden geboden, onder leiding van de daartoe door de buitenschoolse opvang aan te stellen personen.”

Dit doel is het uitgangspunt van waaruit gewerkt wordt bij de BSO.

Bij het vertalen van deze doelstelling naar de dagelijkse praktijk komen wij tot de volgende pedagogi­sche visie ten aanzien van de buitenschoolse opvang:

“Het scheppen van een omgeving waar de kinderen zich prettig voelen en zichzelf kunnen zijn zodat ze zich vanuit deze veilige basis kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, sociale mensen met zelfvertrou­wen en verantwoordelijk­heidsgevoel en respect voor zichzelf en voor anderen. Dit in goed overleg met de ouders/verzorgers.”

Het is voor ons een groot belang dat het kind zich thuis voelt op de BSO. De basis hiervoor wordt gevormd door de veilige en vertrouwde omgeving van de BSO. Hierbij speelt vervolgens de afstemming van de situatie thuis met die bij de BSO een belangrijke rol. Het is voor ouders van belang te weten wat er bij de BSO gebeurt en waarom dit gebeurt. Na de uitwerking van onze werkwijze ten aanzien van de bovenstaan­de onderwerpen volgt een beschrijving van verschillende ontwikkelingsaspecten. In dit pedagogische beleidsplan komen onze uitgangspunten ten aanzien van de groei naar zelfstandigheid en het zelfver­trouwen aan bod, gevolgd door onze benade­ring ten aanzien van de sociale, emotionele, motorische en creatieve ontwikkelingsaspecten binnen het groepsleven.